Wstęp

Rzadko dzieje się tak, że niewydolność nerek dotyczy tylko osoby, u której ją rozpoznano. Często choroba wpływa na całą rodzinę pacjen­ta, jego przyjaciół i kolegów z pracy. Może ona oddziaływać niszczą­co nie tylko na pacjenta, ale również na osoby z jego otoczenia. Dla wielu osób wiedza na temat choroby i zrozumienie jej są pomocne w radzeniu sobie z trudnościami przez nią powodowanymi.

Od 1988 roku opiekuję się pacjentami z niewydolnością nerek oraz ich rodzinami i uważam, że im więcej wiemy na temat niewydolności nerek, tym lepiej radzimy sobie z chorobą.

Nie sądzę, aby jakiś aspekt dotyczący opieki medycznej był zbyt skomplikowany lub zbyt trudny do zrozumienia przez pacjentów. Nefrologia, podobnie jak wiele innych medycznych specjalności obfituje w żargon, skróty i akronimy. W tym serwisie razem z Andym rozwiewa­my mity, tłumaczymy medyczny żargon i wyjaśniamy w najbardziej przystępny sposób wszystkie kwestie dotyczące nerek.

Chcielibyśmy, aby serwis dostarczył czytelnikowi wiedzy oraz aby dzięki niej zyskał śmiałość do zadawania pytań.

Zawarte w tym serwisie informacje mogą być pomocne pacjentom w podjęciu najlepszych dla nich decyzji, przejęciu kontroli nad tym, co będzie się z nimi działo oraz cieszeniu się życiem pomimo choroby.

Dobra opieka roztoczona nad pacjentem z niewydolnością nerek jest pracą zespołową. Oprócz opieki medycznej bardzo ważne jest poparcie rodziny, przyjaciół i kolegów. Najlepszy zespół to taki, w którym wszy­scy dobrze porozumiewają się ze sobą. Dobre porozumiewanie rozpo­czyna się wtedy, gdy wszyscy wiedzą, co się dzieje.

W nefrologii panują różne poglądy na temat leczenia niewydolności nerek. Razem z Andym staraliśmy się przedstawić większość opinii i wyjaśnić istniejące różnice poglądów.

Andy i ja pamiętamy czasy, gdy nie stosowano jeszcze erytropoetyny, nie leczono dializami starszych pacjentów oraz dostęp do dializ otrzew­nowych oraz przeszczepów był ograniczony. Od tego czasu wiele zmie­niło się na lepsze. Wciąż jednak choroba i jej leczenie są ciężkie i trudne do zniesienia dla wielu osób. W tym serwisie przedstawiliśmy informacje, które mogą być pomocne w lepszym znoszeniu leczenia, poprawie opie­ki medycznej obecnie oraz w przyszłości.