Strategie walki z chorobą

Ludzie z niewydolnością nerek stosują różne strategie, pomagające walczyć z długotrwałą chorobą, na przykład następujące:

  1. Zaprzeczanie. We wczesnych stadiach choroby może być bardzo pomocne jej zaprzeczenie lub nietraktowanie poważnie. Pomaga to uciec od uczucia bycia przytłoczonym przez chorobę. Daje także czas na przygotowanie innych, lepszych sposobów radzenia sobie z sytu­acją. Przekonanie, że osoba z niewydolnością nerek jest wciąż taka sama jak wszyscy inni, jest bardzo ważnym elementem dobrego samopo­czucia psychicznego.
  2. Poszukiwanie informacji. Ludzie często uważają za pomocne zdobywanie informacji o chorobie i leczeniu. Bycie ekspertem w spra­wie choroby daje poczucie przejęcia nad nią kontroli. Bardzo ważne jest świadomość, że umie się zadać pytanie lekarzowi lub pielęgniarce oraz poprosić ich o wyjaśnienie tego, co powiedzieli w sposób łatwy do zrozumienia. Wiele różnych informacji jest dostępnych na stronach in­ternetowych i w książkach.
  3. „Zarządzanie” chorobą. Wielu pacjentów widzi sens w przejęciu kontroli nad chorobą przez zaangażowanie się w „zarządzanie” nią – obejmuje to bycie odpowiedzialnym za przyjmowanie leków i wyko­nywanie własnych dializ. Niektórzy zwracają szczególną uwagę na sta­ranne przechowywanie wyników swoich badań (np. wyników pomia­rów ciśnienia tętniczego, poziomów kreatyniny, eGFR, hemoglobiny, potasu, fosforu). Dobrym pomysłem jest trzymanie ich w segregatorze razem z kopiami wypisów ze szpitala i innej dokumentacji medycznej; notowanie przebiegu wizyt u lekarza (kiedy się odbyły, u jakiego leka­rza i jakie podjęto decyzje); zapisywanie szczegółów i dat operacji i za­biegów medycznych, nazwisk lekarzy (chirurga, anestezjologa), którzy je wykonywali.
  4. Hierarchia ważności zajęć. Niektóre osoby chore uważają za ce­lowe, by na dłużej zmniejszyć znaczenie niektórych swoich dotychcza­sowych działań, takich jak życie towarzyskie lub uprawianie sportów wymagających bezpośredniego kontaktu.
  5. Wyznaczenie sobie celu. Bardzo pożyteczną strategią radzenia so­bie jest często wyznaczenie sobie odpowiednich celów. Może to być na przykład uprawianie ćwiczeń lub wychodzenie z domu, lub staranie się, by utrzymać stały rozkład dnia.
  6. Pozytywne myślenie. Dość charakterystyczne w życiu jest to, że zwykle złe wieści roznoszą się szybciej niż dobre. Warto się przyłączyć do organizacji zrzeszającej pacjentów z problemami nerkowymi i po­rozmawiać z tymi, którym się udało utrzymać dobrą jakość życia pod­czas dializ lub z przeszczepem. Niewydolność nerek może zmienić czyjeś życie, ale nie musi go zniszczyć.