Badania czynności wątroby

Należą one do badań biochemicznych krwi.

Pacjenci z niewydolnością nerek mogą mieć problemy z wątrobą. Hemodializy, przetoczenia krwi lub przeszczepienie nerki umieszczają ich w grupie wysokiego ryzyka infekcji wirusowych (np. zapalenia wą­troby typu B lub C), które mogą powodować niewydolność wątroby. Także niektóre leki immunosupresyjne, stosowane po przeszczepieniu nerki, mogą uszkadzać wątrobę. Dotyczy to szczególnie azatiopryny, cyklosporyny i takrolimusu.

Najczęściej bada się poziom następujących parametrów czynności wątroby:

  1. Bilirubina. Poziom bilirubiny jest jednym z najważniejszych pa­rametrów czynności wątroby (jest tym, czym badanie poziomu kreaty­niny w odniesieniu do nerek). Bilirubina jest wytwarzana, gdy zużyte krwinki czerwone są niszczone w celu ich usunięcia z organizmu. Jej prawidłowy poziom we krwi wynosi od 4 do 25 milimoli na litr. Gdy wzrasta, oznacza to, że wątroba nie pracuje prawidłowo. Jeśli poziom bilirubiny przekroczy 50 mikromoli na litr, u chorego wystąpi żółtacz­ka (stanie się żółty).
  2. Transaminaza alaninowa. Prawidłowy zakres wartości dla trans- aminazy alaninowej (ALT) we krwi wynosi od 5 do 50 jednostek mię­dzynarodowych na litr (IU/1). Wzrastający poziom wskazuje, że ko­mórki wątroby ulegają uszkodzeniu.
  3. Fosfataza alkaliczna. Prawidłowy zakres wartości fosfatazy alka­licznej (ALP) we krwi wynosi od 30 do 120 jednostek międzynarodo­wych na litr. Podczas badania ocenia się, czy żółć (płyn wytwarzany przez wątrobę) prawidłowo spływa z wątroby. Żółć zawiera produkty przemiany materii. Spływa do jelit i opuszcza organizm razem z kałem. U pacjentów z niewydolnością nerek wysoki poziom ALP może także sygnalizować nerkową chorobę kości.
  4. Gamma-glutamylotransferaza. Prawidłowy zakres wartości dla gammaglutamylotransferazy (GGTP, gamma-GTP) we krwi wynosi od 5 do 70 jednostek międzynarodowych na litr. Podobnie jak pomiar po­ziomu fosfatazy alkalicznej, w tym badaniu ocenia się, na ile sprawnie żółć spływa z wątroby. Poziom GGTP wzrasta, gdy pacjent nadużywa al­koholu. Wzrastający może być wczesnym objawem marskości wątroby.