Czy można odłożyć rozpoczęcie dializ

Gdy tylko u pacjenta stwierdzi się rozwój schyłkowej niewydolności nerek, dializy należy rozpocząć niezwłocznie. Czasem jest możliwe odłożenie dializ na później. Dotyczy to stadiów 1., 2. i 3. niewydolno­ści nerek, które mogą się nie zmieniać przez wiele lat, tak że u pacjen­ta nigdy się nie rozwinie stadium 4. lub powyżej.

Następującymi metodami leczenia można opóźnić dializowanie:

  1. Obniżenie ciśnienia tętniczego i utrzymanie go. Wiadomo że wy­sokie ciśnienie tętnicze znacznie przyśpiesza rozwój niewydolności ne­rek. Dlatego lekarze bardzo się starają utrzymać prawidłowe ciśnienie u pacjentów „nerkowych”. Utrzymując ciśnienie tętnicze na niskim po­ziomie (konsekwentnie 130/80 mm Hg lub poniżej), można odsunąć rozpoczęcie dializ na lata. Dotyczy to większości pacjentów – bez względu na przyczynę niewydolności nerek.
  2. „Wyciszenie” choroby będącej przyczyną niewydolności ne­rek. Gdy niewydolność nerek jest spowodowana ich zapaleniem, rozpoczęcie dializ można opóźnić, stosując leki immunosupresyjne. W niektórych rodzajach zapalenia nerek układ odpornościowy człowieka (układ, który zwykle zwalcza zakażenia) zaczyna atakować nerki pacjenta, wręcz zatrzymując ich pracę. Dlatego leki, które zmniejszają aktywność układu odpornościowego – na przykład zawie­rające hormon steroidowy prednizolon – mogą być użyteczne w lecze­niu choroby nerek. U niektórych pacjentów tego typu leczenie przy­wraca prawidłową lub prawie prawidłową czynność nerek. U innych natomiast takie leki są mniej skuteczne. Mimo to można w ten sposób odłożyć rozpoczęcie dializ o wiele lat.
  3. Zastosowanie inhibitorów ACE i antagonistów receptora AT2. Jest to kontrowersyjne leczenie, mogące jednak opóźnić rozpoczęcie dializ u części pacjentów. Niektóre osoby chore na niewydolność nerek (szczególnie jeśli przyczyną zachorowania jest cukrzyca lub zapalenie nerek) mają dużą ilość białka w moczu. Prawidłowo, białko prawie nie jest tam obecne. Jeśli pacjenci „nerkowi” mają ten podwyższony po­ziom, lekarze starają się go obniżyć, podając specjalne leki przeciwnadciśnieniowe znane jako inhibitory ACE (blokujące enzym – kon- wertazę angiotensyny) oraz antagoniści AT2 (leki blokujące receptor dla angiotensyny II). Dotychczas nie udowodniono, by zastosowanie tych leków opóźniało rozpoczęcie dializ.
  4. Leczenie nefropatii zaporowej. Jest to jedyny przykład niewy­dolności nerek, którą można częściowo lub nawet całkowicie odwró­cić. Uzyskuje się to przez wprowadzenie przez cewkę plastikowego przewodu (cewnika) do pęcherza moczowego, albo jednego lub dwóch przewodów (wykonując nefrostomię) przez skórę do miedniczki ner­kowej (część układu odprowadzającego mocz). Zależnie od przyczyny zatrzymania moczu zabiegi takie mogą u mężczyzn poprzedzać operację gruczołu krokowego, po której cewnik lub nefrostomię zwykle się usuwa. Ponieważ kobiety nie posiadają gruczołu krokowego – zatrzy­manie moczu jest u nich spowodowane innymi czynnikami.