Jak to jest z leczeniem chorych na niewydolność nerek na świecie

Długość przeżycia zależy przede wszystkim od ciężkości choroby pa­cjenta i dostępnego leczenia. Dializy i przeszczepy mogą różnie wpły­wać na spodziewaną długość życia pacjentów. Dostępność tych metod leczenia jest różna w różnych krajach. Jednym ze sposobów oceny ja­kości opieki medycznej w danym kraju jest porównywanie jej z opieką oferowaną w innych krajach.

Aby w sposób miarodajny porównać leczenie dostępne w różnych krajach, trzeba wziąć pod uwagę wielkość populacji danego kraju. Osiąga się to, dzieląc liczbę wszystkich przypadków zachorowań przez liczbę ludności danego kraju (liczba przypadków na milion osób).

W opiece medycznej, tak jak w piłce nożnej, niektóre kraje są znacz­nie lepsze od innych. Gdyby wszystkie drużyny piłkarskie były tak samo dobre, wszystkie uzyskiwałyby tyle samo punktów każdego roku i były tak samo „na szczycie”. Każde mistrzostwa kończyłyby się remisem. Nie wszyscy jednak mogą się cały czas znajdować na szczycie – może być kilka powodów, dla których jakiś kraj utrzymuje określoną pozycję.

Jedno z wyjaśnień może być takie, że ludzie z różnych krajów nie są tacy sami, na przykład Anglicy nie mają genetycznych predyspozycji do rozwoju niewydolności nerek, podczas gdy Tajwańczycy czy Ame­rykanie mają. Wśród Tajwańczyków i Amerykanów jest trzy razy więcej ludzi ze schyłkową niewydolno­ścią nerek na milion osób w populacji niż wśród Anglików. Częścio­wo można wyjaśnić tę różnicę tym, że w jednej grupie znacznie częś­ciej rozwija się niewydolność nerek, to znaczy u chorych na cukrzycę. Dlatego w osobnej kolumnie przedstawiono procentowy udział tych chorych.

Nie można jednak wyjaśnić w ten sposób wszystkich różnic, ponie­waż są inne kraje (Nowa Zelandia lub Finlandia) z równie wysokimi wskaźnikami cukrzycy, ale mające mniej niż Tajwan czy USA chorych na schyłkową niewydolność nerek. Kolejna przyczyna różnic w liczbie osób leczonych jest taka, że niektóre kraje są lepsze od innych w rozpoznawaniu i zapewnianiu leczenia niewydolności nerek. Fakt, że kra­je takie jak Tajwan czy USA mają znacznie większą liczbę pacjentów dializowanych niż Wielka Brytania wskazuje, że w niej właśnie nie le­czy się dużej części chorych. Może to być bardzo niepokojące, kiedy się pamięta, że ktoś ze schyłkową niewydolnością nerek nieleczony dializami lub przeszczepem umiera w ciągu kilku tygodni.