Jakie są najczęstsze przyczyny śmierci chorych na niewydolność nerek

Mimo że ludzie z niewydolnością nerek mają mniejszą niż średnia spo­dziewaną długość życia, kiedy zaczynają leczenie (zarówno dializy, jak i przeszczep) jest bardziej prawdopodobne, że umrą z innego powodu niż choroba nerek.

Najczęstszą przyczyną ich śmierci jest choroba serca. Raczej nie jest to zaskakujące, ponieważ w większości krajów rozwiniętych ogromna licz­ba ludzi w całej populacji (29 procent) umiera „na serce”. Nowotwory (23 procent) i udary (7 procent) są kolejnymi, najczęstszymi przyczyna­mi śmierci w tych krajach. Współczynnik śmierci spowodowanej uda­rem jest taki sam dla pacjentów z niewydolnością nerek, jak w całej po­pulacji, ale współczynnik śmierci z powodu nowotworu jest mniejszy. Są także dodatkowe przyczyny śmierci u pacjentów z niewydolnością ne­rek. Na przykład, w Wielkiej Brytanii 18 procent pacjentów z zaawanso­waną niewydolnością nerek umiera, ponieważ zdecydowali się na za­przestanie dializ.

Także wielu pacjentów z niewydolnością nerek umiera z powodu zakażeń. Pacjenci dializowani mogą zapadać na zapalenie otrzewnej lub zakażenie miejsca dostępu naczyniowego. U pacjentów po przeszczepie infekcje pojawiają się z powodu przyjmowania leków immunosupresyjnych, by zapo­biec odrzuceniu nerki.

Niezależnie od choroby nerek w dalszym ciągu obowiązuje zasada, że ogólny stan zdrowia pacjenta będzie wpływał na długość jego życia. Każdy, niezależnie od tego, czy ma niewydolność nerek, czy nie, bę­dzie bardziej zagrożony przedwczesną śmiercią, jeśli miał zawał serca lub udar, ma chorobę naczyń obwodowych (zwężenie tętnic nóg), nowotwór (szpiczak) lub cukrzycę. Jeśli ktoś z niewydolnością nerek nie cierpi na żadną z tych chorób, ma dużą szansę na wiele lat życia, za­równo na dializach, jak i po przeszczepie.

Jest też bardziej prawdopodobne, że ktoś umrze z powodu powi­kłań niewydolności nerek, szczególnie gdy ma chore serce, niż przez niewydolność nerek. Wśród niektórych lekarzy panuje opinia, że trwałe uszkodzenie serca w niektórych przypadkach pojawia się wcześnie w niewydolności nerek, zanim będą konieczne dializy czy przeszczep. Prawdopodobnie jest ono spowodowane wysokim ciś­nieniem krwi, niedokrwistością i przeciążeniem płynami. Możliwe też, że produkty przemiany materii, które gromadzą się we krwi lu­dzi z niewydolnością nerek, bezpośrednio toksycznie oddziałują na serce. Ani dializy, ani przeszczep nie mogą naprawić już uszkodzo­nego serca.