Poszczególne osoby to nie dane statystyczne

Mimo że dane statystyczne zawierają informacje co do przeciętnych szans przeżycia w różnych grupach wiekowych pacjentów leczonych z powodu niewydolności nerek, nie można na ich podstawie przewi­dzieć, co się będzie działo z pojedynczymi osobami. Ludzie z niewy­dolnością nerek są osobami, a nie danymi statystycznymi.

Dlatego nawet jeśli ktoś należy do grupy tych, którym nie rokuje się zbyt dobrze pod względem długości życia, może jako pojedyncza oso­ba przeżyć wiele lat. Szanse przeżycia będą oczywiście większe, jeśli ktoś należy do jednej z grup o najlepszych rokowaniach.