Wskaźniki przeszczepów

Sposobem określenia, jak w różnych krajach zaspokaja się potrzebę le­czenia niewydolności nerek, jest porównanie liczby pacjentów z dzia­łającym przeszczepem. Tak jak wskaźnik dla dializ, wskaźnik przeszczepów nerki powinien być podobny we wszystkich krajach. Niektóre kraje wykonują znacznie więcej prze­szczepów niż inne.

Norwegia i Hiszpania są właściwie bez konkurencji. Osiągają te im­ponujące wyniki dwiema różnymi metodami. W Norwegii dokłada się starań, by informować wszystkich potencjalnych dawców żyjących o możliwości pomocy ukochanej osobie. W Hiszpanii, dla odmiany, kładzie się nacisk na przeszczepy od dawców zmarłych. W obydwu tych krajach w każdym większym szpitalu są zatrudnieni koordynato­rzy przeszczepów, którzy oceniają potencjalnych dawców.

Także, kiedy porówna się wskaźniki nowych przeszczepów wykona­nych w różnych krajach z wskaźnikami dla Wielkiej Brytanii (18,5 przeszczepu od dawców zmarłych i 7,2 dla żyjących), inne kraje prezentują się lepiej. Przede wszystkim kraje skan­dynawskie w tym samym okresie miały wskaźnik przeszczepów od dawców zmarłych wynoszący 29,7 i 12,1 dla żyjących (na milion lud­ności).

Jak można wnioskować z powyższych danych, brytyjskie osiągnięcia w dziedzinie przeszczepiania nerek są w najlepszym wypadku mierne. To, co jest bardzo niepokojące, to spadek liczby nowych przeszczepów.

W latach 2004 i 2005 wykonano 1307 przeszczepów od dawców zmarłych, w porównaniu do 1388 w latach 2003 i 2004, jak to przed­stawiono na stronie internetowej UK Transplant. Nie jest zaskakujące, że mimo zmniejszenia liczby przeszczepów potrzeby wzrastają; z 5074 w latach 2003 i 2004 do 5425 oczekujących na przeszczep w latach 2004 i 2005.

Niestety, wzrost liczby wykonanych przeszczepów od dawców żyją­cych pozostaje w tyle za potrzebami; w latach 2003 i 2004 wykonano tylko 461 takich operacji i 475 (7,2 na milion osób) w latach 2004 i 2005.

Są także znaczne różnice pomiędzy ośrodkami. W latach 2004 i 2005 liczba przeszczepów od zmarłych dawców z bijącym sercem wynosiła 18,5 na milion osób, z bardzo szeroką rozpiętością – od 12,3 (Nottin­gham) do 28,1 (Cardiff). Wskaźnik ten był nawet większy dla nowych przeszczepów od dawców żyjących – od 2,2 (Sheffield) do 23,5 (Coventry) – ze średnią 7,2. Dlatego, zależnie od miejsca, w którym pa­cjent mieszka, może mieć mniejszą lub większą szansę otrzymania przeszczepu.

Dane te pochodzą z UK Transplant, które koordynuje przeszczepia­nie nerek w Wielkiej Brytanii.