Hemodializy w domu

Niektórzy pacjenci mogą wykonywać hemodializy w domu (hemodia­lizy domowe). Obecnie używane aparaty do dializ mają wiele wbudo­wanych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, tak więc wykona­nie dializy w domu jest całkowicie bezpieczne.

To, czy hemodializy będą wykonywane w domu, po części zależy od szpitala i po części od pacjenta. Niektóre ośrodki nefrologiczne chęt­niej niż inne zapewniają hemodializy w domu. Wtedy muszą być speł­nione warunki: dostarczenie i opłacenie dostawy aparatu do dializy, do­stosowanie mieszkania pacjenta do hemodializy i zapewnienie specjal­nej wody do dializ.

Aby wykonywać hemodializę w domu pacjent musi:

  1. być sprawny fizycznie, bez problemów z poruszaniem się;
  2. być zdolnym do nauczenia się wykonywania dializy i być w stanie rozwiązać różne problemy, które mogą pojawić się w trakcie sesji dializy;
  3. mieć osobę do pomocy przez cały czas podłączenia do aparatu.

Jeżeli te warunki są spełnione, hemodializy domowe mogą być ide­alną opcją dla pacjentów z niewydolnością nerek, którzy cenią swoją niezależność i którzy potrzebują dopasować sesje hemodializy do roz­kładu dnia. Także masywniejsi pacjenci (szczególnie umięśnieni męż­czyźni) mogą podać sobie większą dawkę dializ, niż tę, którą otrzyma­liby w szpitalu.