„Najlepszy schemat leczenia” lekami immunosupresyjnymi

Nie ma takiego schematu. Obecnie jest dostępnych wiele leków. W Wielkiej Brytanii lekarzom poleca się, aby podawali pacjentom basyliksyimab lub daklizumab we wstrzyknięciach w celu wyciszenia układu odpornościowego zaraz po operacji. Leki te podaje się łącznie z innymi, takimi jak cyklosporyna lub takrolimus (FK506). Jeżeli ża­den z tych leków nie okaże się odpowiedni dla pacjenta, można zasto­sować alternatywnie sirolimus. Zwykle, podaje się także jeden z dwóch leków – azatioprynę lub mykofenolan mofetilu. Niektórym osobom przepisuje się steroidy, na przykład prednizolon. Obecnie pojawiają się inne leki.

Jeżeli pacjent odczuwa skutki uboczne działania jakiegoś leku, lek ten można zmienić na alternatywny. Przykładem może być zmiana cyklosporyny na takrolimus, i odwrotnie, lub azatiopryny na mykofeno­lan mofetilu, i odwrotnie.

Na wybór leków przez pacjentów po części wpływa ich koszt. Także skutki uboczne długotrwałego przyjmowania niektórych nowszych le­ków nie są w pełni poznane.