Problemy oraz proces odrzucania

  • Prawdopodobne problemy po przeszczepieniu nerki

Chociaż „wstawienie” choremu nowego narządu jest doskonałą meto­dą leczenia większości pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, czasem przysparza kłopotów. Niektóre osoby mogą doświadczyć od­rzucania nerki, które może być częściowo przyczyną te­go, że przeszczep nie wystarczy na zawsze.

Inne problemy wynikają ze skutków ubocznych działania leków, zakażeń, chorób serca i nowotworów. Niestety, około 5 pro­cent pacjentów umiera w ciągu roku po jakimkolwiek przeszczepie.

  • Proces odrzucania

„Odrzucanie” oznacza, że organizm pacjenta uznaje przeszczepioną nerkę za obcą i będzie się starał jej pozbyć, nawet jeśli pacjent i prze­szczepiona nerka są „dobrze dopasowani” pod względem grupy krwi i typu tkankowego.

Pewien stopień odrzucania jest powszechny, ale różny u różnych pa­cjentów. Odrzucanie może być zarówno ostre, jak i przewlekłe.

Za proces ten jest odpowiedzialny układ odpornościowy organizmu, znajdujący się w całym organizmie i składający się z wielu części. W skład układu odpornościowego wchodzą narządy (takie jak śledzio­na czy wyrostek robaczkowy), węzły chłonne (łącznie z „gruczołami” na szyi) i specjalne krwinki białe (limfocyty).

Zadaniem tego układu jest walka z „obcymi najeźdźcami”. Należą do nich zarazki (takie jak bakterie i wirusy) czy obce przedmioty (takie jak drzazgi lub kolce wbite w skórę). Układ odpornościowy zwalcza także komórki nowotworowe. Nie atakuje on własnych komórek, ponieważ mają one wszystkie „przyjazną twarz” (składającą się ze specjalnych białek – zwanych antygenami – na zewnętrznej powierzchni komórek). Układ rozpoznaje „przyjazną twarz” i pozostawia komórki w spokoju. Zarazki i ciała obce nie mają takiej „twarzy”, podobnie jak komórki nowotworowe, rozwijające się w nieprawidłowy sposób.

Normalnie układ odpornościowy jest „dobry”, ponieważ chroni orga­nizm przed niebezpiecznymi infekcjami, ciałami obcymi i nowotworami. Wobec przeszczepionej nerki może się jednak okazać bardzo „niegościn­ny”. Jeżeli uzna, że nowa nerka nie ma „przyjaznej twarzy”, uaktywni się i wyśle limfocyty, by zaatakowały (odrzuciły) nerkę. Organizm będzie się starał pozbyć nowej nerki, którą postrzega jako niebezpieczną. Na szczę­ście są dostępne leki immunosupresyjne, które mogą być pomocne w osłabieniu naturalnej aktywności układu odpornościowe­go i uratowaniu przeszczepionej nerki przed odrzuceniem.