Wiadomości ogólne

Zakończone sukcesem przeszczepienie nerki jest skuteczniejszą meto­dą leczenia niewydolności nerek niż dializy otrzewnowe lub hemodializy. Dlatego że prawidłowo działająca, przeszczepiona nerka może wykonać wszystkie zadania ne­rek pacjenta, podczas gdy dializy tylko kilka z nich. Jednakże nie wszyscy pacjenci są kandydatami do przeszczepu i nie przez cały czas. Przede wszystkim konieczne jest znalezienie odpowiedniego dawcy nerki, co może nie być łatwe.

  • Korzyści z przeszczepu

Przeszczepienie nerki zapewnia lepszą jakość życia osobom ze schyłko­wą niewydolnością nerek. Nie ma wątpliwości, że dla właściwego pa­cjenta we właściwym czasie przeszczepienie jest najlepszą opcją lecze­nia. „Dobry” przeszczep zapewnia 60 procent czynności dwóch zdrowych nerek (dla porównania obydwa rodzaje dializ tylko około 5 procent). Następnie poziom kreatyniny będzie poniżej 200 mikromoli na litr (tj. pacjent ze stabilnym przeszczepem z dobrze funkcjonującą nerką wciąż będzie miał przewlekłą niewydolność nerek w stadium 2-3).

Najbardziej oczywistą korzyścią z przeszczepu jest dla pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek wolność od dializ. Jeżeli prze­szczep pracuje dobrze, dializy są przeszłością. Nie mają także szcze­gólnego wpływu po przeszczepie ograniczenia płynów lub rygory die­tetyczne. Erytropoetyna i tabletki z wapniem zwykle mogą być odsta­wione. Większość osób, które miały przeszczep, czuje się lepiej i ma więcej energii niż w trakcie dializ. Umieją lepiej radzić sobie z pracą i wiele osób widzi poprawę życia seksualnego. Bardziej prawdopodob­ne jest, że kobiety zajdą w ciążę i urodzą zdrowe dziecko.

  • Komu można przeszczepić nerkę

Ponad 40 procent pacjentów z niewydolnością nerek jest kandydatami do przeszczepu, pod warunkiem że może być znaleziony odpowiedni dawca przeszczepu. Pacjenci niekwalifikujący się do przeszczepu to osoby z ciężkimi chorobami serca lub płuc oraz z no­wotworami.

Większość ośrodków transplantacyjnych nie stawia ograniczenia wiekowego. Pacjenci są uważani za kandydatów do przeszczep (tj. od­powiedni do przeszczepu) bez względu na wiek.

Jednakże większość ośrodków transplantacyjnych zastanowi się bar­dzo poważnie, zanim przeszczepi nerkę pacjentowi po 70. roku życia.

Nie chodzi tu o to, że przeszczep u starszego pacjenta jest marnotrawie­niem nerki, z której młodsza osoba odniosłaby większą korzyść. Główny powód to taki, że pacjent po prostu może nie przeżyć operacji. Także le­ki, konieczne do przyjmowania po przeszczepie, są często zbyt „silne” dla osób starszych.