Znalezienie odpowiedniej nerki i zgodność grup krwi

  • Znalezienie odpowiedniej nerki

Aby przeszczepienie nerki zakończyło się sukcesem, tkanki nowej ner­ki powinny być „dopasowane” do własnej nerki pacjenta. Jeżeli nowa nerka nie jest wystarczająco dopasowana, układ odpornościowy pa­cjenta najprawdopodobniej będzie ją atakował i odrzucał.

Osoba zakwalifikowana do przeszczepienia nerki musi przejść odpo­wiednie badania. Najważniejszym z nich jest określenie grupy krwi pa­cjenta i typu tkankowego. Wyniki tych badań porównuje się z wynika­mi badań dawców zmarłych lub wynikami krewnych czy innych osób, które się zgodziły oddać choremu swoją nerkę.

  • Zgodność grup krwi

Grupa krwi jest wrodzona i charakterystyczna dla krwinek czerwo­nych. Pozostaje niezmienna przez całe życie człowieka. Są cztery główne grupy krwi: A, B, AB i 0. Grupa 0 występuje rzadziej niż A, z wyjątkiem Azjatów, u których najpowszechniejsza jest grupa B.

Grupa krwi zależy od tego, czy ma się w organizmie, czy nie, pewne substancje, zwane antygenami (rodzaj białka). Dwa różne antygeny – zwane A i B – określają grupę krwi. Jeżeli występują w organizmie, to na zewnętrznej powierzchni prawie wszystkich komórek, nie tylko na komórkach krwi (wyjątek stanowią komórki nerwowe, na których antygeny nie występują). Jeżeli ma się tylko antygen A, grupa krwi jest A, jeżeli tylko antygen B, grupa krwi jest B. Jeżeli będziesz miał obydwa antygeny A i B, Twoja grupa krwi to AB. Gdy nie ma się żadnego z an­tygenów, grupa krwi jest 0.

Dzięki obecności antygenów na powierzchni komórek całego organi­zmu układ odpornościowy je rozpoznaje i ich nie atakuje. Układ ten będzie natomiast atakował każdą komórkę z obcym antygenem.