Pojęcia od I do M

Inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE-I) rodzaj leku przeciwnadciśnieniowego, który może pogarszać czynność nerek, chociaż jest przydatny w niektórych sy­tuacjach.

Jama otrzewnej miejsce pomiędzy dwiema warstwami otrzewnej w jamie brzusz­nej. W jamie otrzewnej znajdują się narządy, takie jak żołądek, wątroba i jeli­ta. Prawidłowo zawiera ona tylko około 100 mililitrów płynu, ale łatwo się po­większa i stanowi zbiornik dla płynu dializacyjnego w dializie otrzewnowej.

Klirens kreatyniny badanie oceniające skuteczność pracy nerek. Wymaga ono porównania poziomu kreatyniny we krwi i moczu. Prawidłowa wartość klirensu wynosi około 100 mililitrów na minutę, co w przybliżeniu odpowiada 100-procentowej czynności nerek. Jest podobny do eGFR, który bada się głównie w okresie przeddializacyjnym.

Kłębuszek najmniejsza jednostka filtrująca nerki.

Komórki maleńkie jednostki, z których są zbudowane wszystkie żyjące organizmy. Większość komórek ma pewne wspólne cechy (należy do nich jądro komórko­we – „centrum dowodzenia” komórki i zewnętrzna błona lub skóra, która nada­je komórce kształt). Komórki poszczególnych części ciała różnią się wyglądem i pełnią różne funkcje (na przykład komórki skóry znacznie różnią się od komó­rek krwi).

Kreatynina produkt przemiany materii wytwarzany przez mięśnie podczas pracy. Im wyższy poziom kreatyniny, tym gorzej pracują nerki (dializy lub prze­szczep).

Krwinki mikroskopijnej wielkości jednostki, które tworzą część stałą krwi. Są trzy główne rodzaje krwinek: krwinki czerwone, białe i płytki.

Krwinki białe krwinki pomagające zwalczać zakażenia. Są one częścią układu odpornościowego. Po przeszczepie mogą atakować (odrzucać) nową nerkę.

Krwinki czerwone komórki krwi, które przenoszą tlen z płuc po całym organizmie.

Ksenotransplantacja przeszczepianie tkanek lub narządów od zwierzęcia do czło­wieka lub do innego zwierzęcia.

KT (CT, TK) skróty oznaczające tomografię komputerową. Badanie z użyciem spe­cjalnego komputera, który buduje obraz z serii prześwietleń promieniami Roentgena.

Kwas substancja chemiczna gromadząca się we krwi chorych na niewydolność nerek.

Leki wiążące fosfor pomagają one zapobiegać gromadzeniu się fosforu w organi­zmie. Łączą się z fosforem zawartym w pokarmie, a następnie fosfor już w po­staci związanej jest wydalany z organizmu razem z kałem. Najczęściej stosowa­nymi lekami wiążącymi fosfor są: węglan wapniowy i wodorotlenek glinowy.

Leki immunosupresyjne grupa leków stosowana do „wyciszania” układu odporno­ściowego i przeciwdziałania odrzucaniu przeszczepionej nerki. Do powszechnie stosowanych leków należą: cyklosporyna, azatiopryna, prednisolon, takrolimus i mykofenolan mofetilu.

Leki odwadniające (diuretyki) leki zwiększające ilość wydalanego moczu. Najpowszechniej stosowany jest furosemid.

Limfocyty wyspecjalizowane krwinki białe, stanowiące część układu odpornościo­wego.

Lipidy inna nazwa tłuszczów. U osób z niewydolnością nerek poziom lipidów we krwi jest zwykle podwyższony.

Lista oczekujących na przeszczep lista biorców, system informatyczny, który szu­ka odpowiedniego narządu do przeszczepu dla odpowiedniego pacjenta.

Marker (znacznik) substancja pojawiająca się w obecności innej. Zarówno kreatyni­na, jak i mocznik są markerami obecności we krwi substancji, których stężenie trudno zmierzyć. Im wyższy jest poziom we krwi tych substancji znaczniko­wych, tym wyższy jest poziom substancji toksycznych.

Metylprednizolon silniejsza wersja prednizolonu; lek stosowany do zapobiegania odrzucaniu i leczenia przeszczepionej nerki.

Miejsce wyjścia punkt, w którym cewnik wychodzi nad skórę. Zakażenie miejsca wyjścia jest niebezpieczne dla pacjentów na dializie otrzewnowej.

Mmol/1 skrót oznaczający liczbę milimoli w litrze. Jednostka stosowana do okre­ślenia stężenia różnych substancji. Stężenie kreatyniny podaje się w mniejszych jednostkach zwanych mikromolami (mmol/l).

Mocz płyn wytwarzany przez nerki, składający się z toksycznych produktów prze­miany materii oraz nadmiaru wody z krwi.

Mocznik substancja wytwarzana przez wątrobę. Jest to jeden z produktów prze­miany materii, którego poziom wzrasta, kiedy czyjeś nerki są niewydolne. Podobnie jak kreatynina, mocznik jest markerem innych, bardziej szkodli­wych substancji. Im wyższy jest poziom mocznika, tym większa niewydol­ność nerek.

Moczowody przewody, którymi mocz płynie z nerek do pęcherza moczowego.

Molekuły, cząsteczki najmniejsze jednostki, na jakie substancje mogą być dzielone, bez zmiany chemicznej natury tych substancji.

MRI skrót oznaczający obrazowanie rezonansem magnetycznym. Technika, w któ­rej korzysta się z fal magnetycznych, radiowych i komputera, by wykonać wy­sokiej jakości zdjęcia wnętrza ciała.

Mykofenolan mofetilu nowy lek immunosupresyjny. Czasami stosowany jako alter­natywa dla azatiopryny.