Badanie eGFR

Polega ono na oszacowaniu wskaźnika filtracji kłębuszkowej, to zna­czy, z jaką prędkością krew przepływa przez nerki, by zostały usunię­te zbędne produkty przemiany materii. Wskaźnik ten jest przybliżonym klirensem kreatyniny nerek. Oblicza się go przez wstawienie do rów­nania matematycznego wartości stężenia kreatyniny we krwi. W równaniu tym uwzględniono wiek pacjenta, płeć, wagę i rasę. W ten spo­sób przelicza się poziom kreatyniny we krwi (spowodowany przez wiele czynników, np. masę mięśniową czy dietę) na procent prawidło­wej czynności nerek (mniej zależny od tych czynników).

Obecnie badanie eGFR jest głównie wykonywane w okresie przed dializacyjnym.

Poszczególne wartości eGFR są związane z różnymi stadiami niewy­dolności nerek.