Kreatynina we krwi po rozpoczęciu dializ

Decyzję o rozpoczęciu dializ podejmuje się, kiedy stężenie kreatyniny we krwi pacjenta jest większe niż 600 mikromoli na litr. W tym sta­dium choroby eGFR prawdopodobnie ma wartość mniejszą niż 5 mili- litrów na minutę (mniej niż 5% czynności nerek). Jeżeli osoba chora nie rozpocznie dializ w tym momencie, grozi to znacznym pogorsze­niem jej stanu.

Poziom kreatyniny lub eGFR, od którego rozpoczyna się dializy, za­leży od rozmiarów pacjenta, jego masy mięśniowej, nasilenia objawów niewydolności nerek i poczucia choroby. Zalecenia dotyczące rozpo­częcia dializ ustalono dla „statystycznego pacjenta”. Większość pa­cjentów nie jest jednak „statystyczna”. Dlatego poziom kreatyniny lub wartość eGFR, przy którym rozpoczyna się dializy, są różne dla róż­nych pacjentów.